Ogólne warunki sprzedaży

FAQ

Jaki element zastosować do zakończenia komina do kotła kondensacyjnego?

Zaleca się zakończyć komin do kotła kondensacyjnego:

 • płytą dachową DHS z przewietrzeniem
 • płytą dachową Kombi (bez parasola)
 • płyta DHRSI i kołnierz przeciwdeszczowy

Nie zaleca się stosowania parasoli do kotłów kondensacyjnych.

Kotły kondensacyjne mają tak zaprojektowany wymiennik, aby uzyskiwały wysoką sprawność, przez niską temperaturę i proces kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Temperatura spalin z kotła kondensacyjnego wynosi zaledwie 35 stopni. Gdy temperatura w okresie zimowym spada poniżej 0, skroplona para wodna zamarza pod czapą parasola i tworzy tzw. korek lodowy – co ostatecznie kończy się awaryjnym zatrzymaniem pracy kotła.

Należy pamiętać, że kotły kondensacyjne dostosowane są do odbierania i odprowadzania kondensatu spływającego z komina poprzez króciec i syfon umieszczony w ich konstrukcji.

Jak powinien przebiegać odbiór instalacji kominowej?

Odbiór instalacji kominowej podzielić można na dwa etapy. Pierwszy etap związany z formalnościami. Drugi zaś odnosi się do odbioru fizycznego.

W pierwszym etapie należy:

 • Sprawdzić czy instalacja kominowa została wykonana zgodnie z projektem.
 • Sprawdzić oznakowanie komina czy daje ono możliwość bezproblemowego zaklasyfikowania, a także identyfikacji producenta.
 • Sprawdzić aktualności atestów oraz aprobat, a także zgodność materiałów z wymaganiami zawartymi w dokumentacji.

W drugim etapie należy sprawdzić:

 • drożność przewodów;
 • grubość przegród;
 • kierunek przewodów, czyli odchylenie od pionu;
 • łączenia elementów;
 • wyposażenie otworów rewizyjnych oraz wyczystnych;
 • stan powierzchni przewodów;
 • prawidłowość prowadzenia przewodów;
 • wielkość przekroju przewodów;
 • wylotu oraz wloty przewodów;
 • odprowadzenie kondensatu;
 • prawidłowość ciągu.

Do przeprowadzenia etapu drugiego niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu.

Po przeprowadzeniu badań tworzy się protokół, który jest załącznikiem do dziennika budowy i jest jednym z dokumentów potwierdzających możliwość użytkowania budynku.

Co może być przyczyną zakłócenia ciągu kominowego?

Do najczęstszych przyczyn zakłócenia ciągu kominowego zalicza się:

 • niski przewód spalinowy – najczęstszy problem w parterowej zabudowie jednorodzinnej. Wysokość komina powinna mieć 5 metrów. Bardzo często jest to jednak od 2 do 3 metrów, czyli zdecydowanie za mało. W takim przypadku komin należy wydłużyć, ale pamiętać by jego przedłużenie było izolowane termicznie.
 • małe pole przekroju – w celu doboru odpowiedniego pola przekroju zachęcamy do fachowej pomocy, porady w tym zakresie. Niestety wiele osób montując komin na własną rękę sugeruje się średnicą wyjścia kotła z komina – jest to jednak bardzo mylne podejście.
 • zły stan techniczny komina – bardzo ważne jest regularne wykonywanie przeglądu komina.  Dzięki temu zapobiegamy przewężeniu się komina, a tym samym pogorszeniem stanu technicznego komina.
 • nieprawidłowo funkcjonująca wentylacja nawiewna – sprawia, że ilość dostarczanego powietrza jest niewystarczająca, a co za tym idzie kocioł, bądź kominek funkcjonuje nieprawidłowo.  Najlepszym rozwiązaniem jest wykonać nawiew świeżego powietrza przy urządzeniu grzewczym. Jeszcze innym coraz częściej stosowanym jest montaż nawiewników w oknach w tym pomieszczeniu, w którym to urządzenie się znajduje.
 • zawirowania wiatrowe w okolicach komina – by temu zapobiec zachęca się do stosowania nasad kominowych, które same nastawiają się w kierunku wiejącego wiatru. Bardziej odporne i wytrzymałe są nasady ze stali kwasoodpornej.

Można wyróżnić osiem punktów, które pozwolą Nam na zabezpieczenie się przed zatruciem tlenkiem węgla:

 1. Wybieraj urządzenia grzewcze oraz systemy kominowe posiadające certyfikaty.
 2. Sprawdź stan techniczny zakupionego urządzenia grzewczego.
 3. Zapewnij swobodny odpływ spalin.
 4. Zapewnij drożność komina.
 5. Nadzoruj ciąg powietrza oraz kontroluj drożność wentylacji.
 6. Nie używaj urządzeń, które nie są przeznaczone do dogrzewania pomieszczeń.
 7. Załóż czujnik czadu.
 8. Jeśli masz obawy, że coś jest nie tak, czujesz czad itp. reaguj!
 • Komin stalowy wyróżnia się odpornością na pożar sadzy, komin ceramiczny w takich sytuacjach mogą pękać.
 • Komin stalowy szybciej się rozgrzewa.
 • Komin stalowy charakteryzuje się większą odpornością mechaniczną.
 • Systemy kominowe ze stali cechują się wykonaniem z cienkich blach i o małych średnicach (do 60 mm) co sprawia, że zajmują mniej miejsca.
 • Kominy stalowe są lżejsze i nie wymagają przewidzenia odpowiedniego obciążenia dla stropu czy fundamentu.

Instalacja MK Hybryd jest połączeniem stalowego systemu MKPSI oraz systemu PEGASUS PP bądź PEGASUS PP FLEX, czyli sztywnego lub elastycznego polipropylenowego wkładu kominowego w szachcie murowanym. Instalacja ta posiada stalowe zakończenie komina, które jest odporne na promieniowanie UV. Jako producent przyznajemy na to rozwiązanie 10 lat gwarancji.

W doborze komina pomoże narzędzie MKKing dostępne online na stronie: http://mkking.mkzary.eu. Użytkownik odpowiada na kilka pytań dotyczących instalacji i otrzymuje ofertę na kompletny zestaw kominowy.

Program MKing dobierze automatycznie kominy (w różnych konfiguracjach):

 • Do kotłów atmosferycznych na gaz, drewno, olej, pellet
 • Do kotłów kondensacyjnych o dużej, średniej oraz małej mocy,
 • Do kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, węgiel).

Informacje, jakie należy wskazać: typ instalacji (komin w szachcie czy na zewnątrz budynku), sposób prowadzenia komina (uskok, prosto), wysokość oraz średnica komina, długość i średnica czopucha.

Dla profesjonalistów dostępny jest również tryb zaawansowany, który pozwala na „ręczny” dobór elementów kominowych.

Po wprowadzeniu wszystkich danych generowana jest oferta wraz z wizualizacją oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.

W sprawie dostępu do programu prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi:

https://mkzary.pl/kontakt

Wyróżnia się sześć zasad prawidłowego użytkowania komina przy zastosowaniu kotła klasy 5:

 1. Odpowiedni dobór instalacji i mocy kotła – kocioł nie powinien być przewymiarowany i powinien być odpowiednio sterowany. Wskazane jest, aby większość czasu kocioł pracował na mocy nominalnej. Kocioł nie może pracować na niskim obciążeniu, tylko po to, by utrzymać żar.
 2. Odpowiednia eksploatacja i dobór elementów – konieczny jest montaż elementu odpowiedzialnego za odprowadzanie skroplin, a także swobodny przepływ potencjalnego kondensatu.  Komin i czopuch powinny posiadać jak najmniej kolan, zwężeń itp. Wszystkie elementy nad dachem powinny być zaizolowane, po to, by spaliny dodatkowo nie zostały wychłodzone przez temperaturę na zewnątrz.
 3. Odpowiednie zabezpieczenie instalacji – należy zamontować zawór czterodrożny, trójdrożny, bądź rozdzielacz z wymiennikiem na kilka obiegów.
 4. Odpowiednia izolacja szachtu kominowego – ważna jest prawidłowa instalacja płyty dachowej, a także montaż wejścia do trójnika i wyczystki (w taki sposób, by zamknąć przestrzeń powietrza między wkładem, a ścianami szachtu). Możliwa jest również izolacja za pomocą granulatu wełny mineralnej lub ceramicznej.
 5. Odpowiednie wykonanie czopucha – czopuch powinien być prowadzony jak najkrótszą drogą, a jednocześnie wykorzystać jak najmniejszą liczbę załamań, łuków.
 6. Odpowiedni dobór paliwa – paliwa do kotłów klasy 5 muszą spełniać następujące warunki (od najważniejszego):
 • Niska zawartość siarki
 • Niska wilgotność
 • Niska zawartość popiołów

Bardzo ważne, a nawet najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej odległości komina od materiałów palnych – odległość ta podawana przez producenta w Deklaracji właściwości użytkowych.

W zależności od rodzaju systemów i warunków pracy odległość ta się różni. W normie określono, że temperatura bezpieczna wynosi 85°C.

W praktyce:

 • Dla systemu MKD Standard o średnicy 150 odległość wynosi 50 mm (czyli przy temperaturze spalin 600°C w odległości 50 mm, temperatura od płaszcza komina nie może być wyższa niż 85°C).
 • Dla systemu MKS Standard o średnicy 150 odległość wynosi 450 mm.

Gdy mamy do czynienia z jedną strefą pożarową kominy nie musza być zabudowane, ale ważne jest tutaj zachowanie odpowiedniej odległości od materiałów palnych oraz stosowanie się do zaleceń producenta (deklaracja właściwości użytkowych i warunki gwarancji).

W naszej ofercie dostępne są elementy takie jak tuleja stropowa, która zabezpiecza przejście przez strop, jeśli nie ma zachowanej odpowiedniej odległości, którą określa DOP.

Przewody kominowe muszą być wyprowadzone ponad dach:

 • na wysokość, która zabezpieczy przed ewentualnym zakłóceniem ciągu,
 • wyloty przewodów muszą być łatwo dostępne do kontroli oraz ich czyszczenia.

Kwestia wyprowadzania wylotów przewodów została uwzględniona w normie PN-89/B-10425:

 • Dachy płaskie (wszystkie rodzaje pokryć) – kąt nachylenia dachu wynosi maksymalnie 12 – wyloty przewodów powinny być na wysokości minimum 0,6 m powyżej kalenicy lub obrzeży;
 • Dachy strome, czyli powyżej 12 z pokryciem łatwopalnym – wyloty przewodów powinny być minimum 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy;
 • Dachy strome, powyżej 12 z pokryciem palnym – wyloty przewodów powinny znajdować się minimum 0,3 m wyżej niż powierzchnia dachu, a dodatkowo w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni minimum 1 m.

W przypadku, gdy w pobliżu znajduje się inny budynek, który może stwarzać zagrożenie dla prawidłowego działania przewodów należy zachować następujące odległości:

 • 0,3 m ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12 w dół od poziomu najwyższego przeszkody – gdy budynek znajduje się w odległości od 3 do 10 m od przeszkody;
 • Komin musi znajdować się minimum na wysokości górnej krawędzi przeszkody – gdy kominy są od siebie oddalone od 1,5 do 3 m;
 • Minimum 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody – gdy komin znajduje się maksymalnie 1,5 m od przeszkody.

W odniesieniu do zabezpieczenia komina przed temperaturami wszystkie informacje znajdują się w Deklaracji właściwości użytkowych.

Jest to element montowany na szczycie komina. Jego zadaniem jest:

 •  usprawnienie wymiany powietrza z budynku
 •  wspomaganie ciągu kominowego w przewodach dymowych i spalinowych
 •  wspomaganie wentylacji grawitacyjnej

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu. Należy je stosować również na innych obszarach, jeżeli wymaga tego położenie budynków czy też lokalne warunki topograficzne.

Zgodnie z obowiązującymi normami nasady kominowe zaleca się stosować do wszystkich kotłów stałopalnych: na węgiel i drewno.

Nasady ze względu na funkcjonalność można podzielić na rozwiązania:

 • typu „Parasol”, które zabezpieczają przed dostawaniem się opadów atmosferycznych do pionów kominowych. Wybierając tego typu rozwiązanie, należy uwzględnić możliwość zamocowania na końcówce komina. Konstrukcja musi być stabilna podczas silnych wiatrów, a jednocześnie zapewnić możliwość czyszczenia przewodów.

Uwaga! Do kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania ujście systemu kominowego pozostawiamy otwarte – bez parasola. Więcej informacji znajduje się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=ZJgdETW_khs

 • nasady obrotowe typu „Strażak” zabezpieczające przed odwróceniem ciągu w kominie. Są przeznaczone głównie do urządzeń stałopalnych, przy których czyszczenie przewodów w tym nasady z sadzy powinno się odbywać cztery razy w roku lub częściej, jeśli tego wymaga instalacja lub stan nasady. W przypadku tego typu rozwiązania istotnym elementem jest typ i jakość łożysk w nasadzie kominowej.
 • Nasady obrotowe typu „Kulka” wspomagają ciąg kominowy w kanałach wentylacyjnych.

Nasady obrotowe są często stosowane w kominach wentylacyjnych przynależących do pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu lub piętrze.                                                                  

Należy pamiętać, że efektywność wymiany powietrza jest wprost proporcjonalna do wysokości kanału wentylacyjnego (komina wentylacyjnego) i w przypadku zbyt niskiego komina, nasada obrotowa bardzo dobrze spełni swoją funkcję i wpłynie na poprawę ciągu kominowego.

Przy wyborze rozwiązania należy pamiętać, że skuteczność nasady zależy przede wszystkim od właściwej pozycji względem wiatru (należy szczególnie wtedy zwrócić uwagę na to, aby komin był ustawiony w pionie, w przypadku nawet lekkiego przechylenia praca nasady kominowej zostanie zakłócona).                    

Ponadto, żeby instalacja funkcjonowała prawidłowo, wybór i montaż nasady kominowej należy powierzyć specjalistom.

Komin, który znajduje się na zewnątrz powinien być zaizolowany. Poniżej przedstawiamy kilka powodów:

 1. Aspekt przeciwpożarowy, a również bezpieczeństwo osób, które mógłby oparzyć się dotykając komin, który bez dodatkowej izolacji i rury zewnętrznej jest w wielu przypadkach gorący.
 2. Izolacja gwarantuje prawidłową prace komina.

Do prawidłowej pracy wymagany jest odpowiedni ciąg kominowy, a zarazem temperatura pracy. Aby spełnić te wymogi kominy prowadzone na zewnątrz musza posiadać izolację termiczną.

W przypadku pracy komina z kotłami kondensacyjnymi, do prawidłowej pracy komina oprócz odpowiednich warunków nadciśnienia na króćcu kotła musi być również odpowiednia temperatura pracy komina, który pracuje przecież na mokro. Aby spełnić te wymogi (i aby nie zamarzał kondensat) kominy zewnętrzne musza posiadać izolację termiczną.

Warunki pracy znajdują się w normie PN-EN 13384-1:2015-05 – „Kominy — Metody obliczeń cieplnych i przepływowych, według której przygotowujemy dobory kominów.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0