Ogólne warunki sprzedaży

O firmie

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 w MK Spółka z o. o. z siedzibą w Kadłubii.


Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/a danych osobowych MK Sp. z o. o. z siedzibą w Kadłubi, ul. Kominowa 5, 68-200 Żary, tel.: +48 68 4581900, e-mail: sekretariat@mkzary.pl.


2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych: telefonicznie (nr tel. kontaktowego: +48 6014992720) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  (e-mail: iod@mkzary.pl).


3.    Dane osobowe klientów będących osobami fizycznymi przetwarzane będą w celach:
–    przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
–    w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze  (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
–    w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
–    w przypadku wyrażenia zgody w celu przekazywania treści o charakterze marketingowych na Pani/a numer telefonu i/lub adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


4.    Dane osobowe osób, działających w imieniu klientów, podane przez tych klientów w zakresie imienia, nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych, będą przetwarzane w związku z realizowaniem umowy zawartej z klientem, w szczególności jej koordynowania i ułatwienia kontaktu z klientem za pośrednictwem wskazanych przez niego osób do kontaktu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


5.    Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym i podmiotom, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia danych.


6.    Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata. Dane pozyskane na podstawie zgody są przechowywane do czasu odwołania zgody.


7.    Posiada Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8.    Wyrażoną zgodę może Pan/i wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.


9.    Posiada Pan/i także prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl).


10.    Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacjom międzynarodowym.


11.    Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


12.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania związanych z realizowaniem umowy czy wystawienia faktury. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, a ich niepodanie, w tym nie wyrażenie zgody nie wpływu na sposób realizacji innych celów przetwarzania.


Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0