Ogólne warunki sprzedaży

Komin spalinowy do domu jednorodzinnego

Najważniejszą kwestią (i dotyczy to wszystkich typów budownictwa, w tym szkieletowego z drewna) jest odległość od materiałów palnych. Informacja ta podawana jest przez producenta w Deklaracji właściwości użytkowych. Przykład poniżej:

Oznacza to, że komin MKD (izolowany) w średnich od 80-300 musi być oddalony od materiałów palnych o co najmniej 5 cm. Odległość ta mierzona jest od krawędzi płaszcza zewnętrznego komina.

Wypuszczanie komina przez dach zgodnie z normami, przewody kominowe muszą być wyprowadzone ponad dach:

  • Na wysokość, która zabezpieczy przed ewentualnym zakłóceniem ciągu, szczególnie w miejscach występowania silnych wiatrów oraz tam, gdzie występuje przeszkoda (zasłona). Odpowiedni ciąg zapewnia prawidłową przepustowość, a w związku z tym nie dopuszcza do wywołania pożaru.
  • Wyloty przewodów kominowych muszą być też łatwo dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli.

Zasady wyprowadzania wylotów na dach określone są w Polskiej Normie (PN-89 / B-10425)*:

– Dachy płaskie, wszystkie rodzaje pokryć – gdy kąt nachylenia połaci dachowej wynosi nie więcej niż 12°, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży (jeśli dach jest wklęsły, i obrzeża są wyższe)

– Dachy strome (powyżej 12°), pokrycie łatwozapalne – gdy kąt nachylenia połaci dachowej dachów stromych wynosi więcej niż 12° i posiada łatwozapalne pokrycie, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej 0,6 m wyżej poziomu kalenicy.

Sposób wyprowadzenia kominów na zewnątrz budynku ściśle reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690; Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia).

§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.

§ 142. 2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych tj. PN-B-10425:1989 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze (w zakresie pkt 3.3.2)” zgodnie z Załącznikiem nr 1* „wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu”

*Dodany przez § 1 pkt 34 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597), które weszło w życie z dniem 21 marca 2011 r.

– Dachy strome (powyżej 12°), pokrycie niepalne – wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,3 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m.

 

A co jeśli niedaleko naszego budynku znajduje się inny budynek, który może stanowić przeszkodę dla prawidłowego działania przewodów?

Jeśli nasz komin znajduje się blisko innego budynku, jesteśmy zobowiązani, aby zachować następujące odległości:

 

Dla kominów, które znajdują się w odległości 3 do 10 m od przeszkody.

Nasz komin musi znajdować się 0,3 m ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższego przeszkody (zasłony) – płaszczyzna zaznaczona kolorem czerwonym, komin niebieski.

 

Dla kominów, które znajdują się w odległości 1,5 do 3 m.

Nasz komin musi znajdować się co najmniej na wysokości górnej krawędzi przeszkody – komin pomarańczowy.

 

Dla kominów, które znajdują się w odległości do 1,5 m od przeszkody

Nasz komin musi znajdować się co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) – komin żółty.

 

Zabezpieczanie komina przed temperaturami

Warunki pracy dla systemów kominowych wskazuje Deklaracja Właściwości Użytkowych (Declaration of Performance), która konkretnie określa wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz określa parametry pracy systemu kominowego.

 

Odległość komina od materiałów palnych

Odległość ta dla każdego z systemów jest inna, w zależności od rodzaju systemu i warunków pracy. Jest to odległość w której temperatura nie przekroczy temperatury bezpiecznej dla materiałów palnych wykorzystanych przy konstrukcji budynku. Za temperaturę bezpieczną uważa się 85°C (określoną w normie), co oznacza, że przy temperaturze wynoszącej 120 °C w odległości 0mm (tzn. na płaszczu) temperatura nie może przekroczyć 85°C.

 

Jak to wygląda w praktyce?        

Dla systemu izolowanego MKD Standard w średnicy 150mm odległość ta określona jest na poziomie 50mm. Oznacza to, że przy temperaturze spalin wynoszącej max. 600°C (klasa temperaturowa systemu T600) w odległości 50mm, temperatura od płaszcza komina nie może przekroczyć 85°C. Natomiast dla jednościennego przewodu typu MKS Standard w średnicy 150mm (przy temperaturze pracy 450°C – klasa T450) odległość ta określona jest już na poziomie 450mm. W przypadku montażu kominów w budynkach, gdzie obowiązuje jedna strefa pożarowa kominy nie muszą być obudowane, ale kluczowe jest tu zachowanie odległości od materiałów palnych, i stosowanie się do zaleceń producenta zawartych w Deklaracji Właściwości Użytkowych i w warunkach gwarancji.

 

W ofercie MK znajdują się specjalne elementy np. przejściowe przez strop jak tuleja stropowa DFTZ, które zabezpieczają przejście przez strop, jeśli odległość od materiałów palnych zawarta w DOP jest niemożliwa do spełnienia.

 

Bezpieczeństwo systemów MK

Systemy kominowe MK izolowane i powietrzno-spalinowe nie wymagają dodatkowej obudowy w postaci szachtu, natomiast w przebiegu pionowym najczęściej stosuje się obudowy ze względu na wykończenie pomieszczeń, przez które system może przechodzić lub ze względu na to, że minimalna odległość od materiałów palnych nie może zostać zachowana.

Coraz częściej kominek staje w centralnym miejscu salonu. Wówczas komin izolowany prowadzony jest bez obudowy, gdyż stanowi część dekoracyjną.

Alternatywą jest wykorzystanie systemu MK TRIO, który dzięki swojej specjalnej budowie, ma bardzo niską temperaturę na płaszczu i zapewnia bezpieczeństwo. Stosuje się go przy wolnostojących kominkach na drewno i pellet. Szczególnie sprawdza się w domach energooszczędnych, gdyż korzystnie wpływa na sprawność kotła i proces spalania. System przeznaczony jest do pracy na mokro, posiadając odporność korozyjną V2.

MK posiada własne laboratorium, w którym przeprowadzane są testy kominów i urządzeń, takie jak: testy wydajności urządzenia i układu spalinowego, testy termiczne-układów spalinowych i urządzeń grzewczych oraz testy szczelności. Nasze kominy oznaczone są jednocześnie znakiem CE, co świadczy o spełnianiu przez nie wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych i zgodności z zasadami wiedzy technicznej.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0