Ogólne warunki sprzedaży

DODATKOWE

Ogólne warunki handlowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania sie z ogólnym warunkami sprzedazy.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY wyrobów oferowanych przez MK Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców na rynku polskim i zagranicznym

1. Zakres współpracy

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ofert oraz umów sprzedaży i dostaw zawieranych przez MK  Sp. z o.o., zwaną dalej Sprzedającym a klientami firmy MK Sp z o.o. zwanymi dalej Kupującym. Poniższe warunki regulują stosunki cywilno-prawne pomiędzy Stronami, których przedmiotem jest sprzedaż wyrobów będących w ofercie Sprzedającego.

1.2 Ogólne Warunki Sprzedaży dotyczą wszelkich wyrobów i usług znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego.

1.3 Wszelkie zachowania i ustalenia Stron, nawet wielokrotnie powtarzane, a sprzeczne z niniejszymi warunkami, w żadnym wypadku nie stanowią normy ani źródła zobowiązania, której/ego wykonania którakolwiek ze Stron mogłaby się domagać.

1.4 Wykonanie którejkolwiek z następujących czynności przez Kupującego takich jak:  złożenie zamówienia, podpisanie faktury, zapłata zaliczki, zapłata zadatku ,odbiór towaru jest równoznaczne z akceptacją tychże Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Kupującego.

1.5 Warunki wiążą strony zarówno w przypadku jednorazowej umowy sprzedaży jak i w czasie trwania stosunku prawnego o charakterze ciągłym (np. roczna umowa handlowa na sprzedaż wyrobów).

1.6 W razie sprzeczności niżej wymienionych warunków z odrębnie zawartą umową, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

1.7 W przypadku zaistnienia okoliczności, które nakazują przewidywać, że Kupujący nie będzie w stanie wykonać swoich zobowiązań, a w szczególności w przypadku upadłości albo też w przypadku likwidacji lub cesji przedsiębiorstwa Kupującego, Sprzedający ma prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, przy czym zobowiązany jest zawiadomić o tym Kupującego na piśmie.

2. Przedmiot umowy

2.1 Sprzedający zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży wydać Kupującemu przedmiot sprzedaży wolny od wad fizycznych i prawnych zgodnie ze złożonym zamówieniem.

3. Realizacja zamówień

3.1 Kupujący zamawia towar w formie pisemnego zamówienia: doręczonego osobiście, pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub poprzez narzędzia udostępnione przez Sprzedającego. Zamówienie musi jednoznacznie określać wyroby: ilościowo, z podaniem nazw lub/oraz indeksów Sprzedającego oraz miejsca i żądanego terminu realizacji dla całego zamówienia. Szczegółowy opis towaru (nazwa, indeksy, ceny) podany jest w ogólnodostępnych cennikach Sprzedającego oraz na stronie www.mkzary.pl. Kupujący jest zobowiązany do składania pisemnych zamówień podpisanych wyłącznie przez osoby mogące reprezentować Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub przez osoby należycie upoważnione do kontaktów ze Sprzedającym, przedkładając dokumenty potwierdzające upoważnienie tych osób do działania w imieniu Kupującego.

3.2 Sprzedający na prośbę Kupującego potwierdza w formie pisemnej lub telefonicznej przyjęcie zamówienia do realizacji.

3.3 Termin i warunki realizacji zamówień:

3.3.1 Sprzedający realizuje zamówienia w uzgodnionym z Kupującym terminie. Wysyłka następuje w ciągu 5 ,10 lub 20 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia z magazynu Sprzedającego, w zależności od grupy wyrobów i średnicy, zgodnie z odrębnymi ustaleniami, jeżeli zamówienie wpłynie do Sprzedającego w dzień roboczy do godziny 13.00, w przeciwnym wypadku, termin na dokonanie wysyłki przedłużony zostaje o jeden dodatkowy dzień roboczy.

3.3.2 Wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będą realizowane na koszt Sprzedającego w przypadku przekroczenia minimalnej wartości jednej wysyłki  na jeden adres wynoszącej  2500 zł. netto plus podatek od towarów i usług,  chyba że odrębne ustalenia ze Sprzedającym stanowią inaczej.

W przypadku gdy wysyłka ma zostać dokonana poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki poniesie Kupujący, chyba że odrębne ustalenia ze Sprzedającym będą stanowić inaczej.

3.3.3 Podpisana przez Sprzedającego oraz Kupującego faktura i/lub dokument DS, i/lub list przewozowy i/lub inny dokument znajdujący się w obiegu dokumentów magazynowych i sprzedażowych firmy MK sp z o.o. stanowi jednocześnie pokwitowanie wydania Kupującemu przedmiotu umowy. Podpis ten może być zarówno w formie pisemnej na dokumentach papierowych, jak i w postaci cyfrowej na dokumentach elektronicznych, jeżeli potwierdzeniami tego typu posługuje się przewoźnik.

3.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego zamówienia, przy jednoczesnym określeniu terminu odbioru pozostałej części zamówionych wyrobów. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w całości, Sprzedający informuje w miarę możliwości Kupującego o terminie dostawy brakujących pozycji i najszybciej jak to jest możliwe, dostarcza je Kupującemu.

3.5 Warunki odbioru wyrobów Sprzedającego oraz tryb składania i załatwiania reklamacji Kupującego.

3.5.1 Kupujący jest zobowiązany dokonać sprawdzenia ilości i jakości dostarczonych wyrobów w dniu dostawy, potwierdzając ten fakt na kopii dokumentu DS lub/i fakturze, lub/i innym dokumencie znajdującym się w obiegu dokumentów sprzedażowych i magazynowych firmy MK Sp z o.o.  będących u przewoźnika.

3.5.2 Kupujący, który dokonuje odbioru wyrobów własnym środkiem transportu bezpośrednio u Sprzedającego zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w pkt. 3.5.1 w trakcie załadunku środka transportowego.

3.5.3 Potwierdzenie odbioru winno zawierać, czytelny podpis: imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odbierającej wyrób.

3.5.4 Braki ilościowe i jawne wady jakościowe Kupujący jest zobowiązany stwierdzić

w momencie odbioru towaru, w formie pisemnej.

3.5.5 Jeżeli przy odbiorze wyrobów stwierdzono braki/nadwyżki ilościowe lub wady jakościowe – Kupujący jest zobowiązany pod rygorem utraty praw względem Sprzedającego zażądać od przewoźnika sprawdzenia tych braków/nadwyżek lub wad oraz przy jego udziale sporządzić protokół odbioru wyrobów z dokładnym opisem braków/nadwyżek ilościowych i wad jakościowych. Fakt ten Kupujący jest zobowiązany odnotować również na kopii dokumentu DS lub innym dokumencie z obiegu dokumentów sprzedażowych i magazynowych MK Sp z o.o. będącym u przewoźnika.

3.5.6 Pod rygorem utraty praw do reklamacji sporządzony protokół (reklamacja) Kupujący zobowiązany jest przesłać niezwłocznie faksem do Siedziby Sprzedającego pod numer 68 458 19 14 lub na adres mailowy reklamacje@mkzary.pl, nie później niż w terminie jednego dnia od chwili dokonania odbioru wyrobów.

3.5.7 W przypadku uznanych reklamacji, o ile Kupujący nie wskazał na zgłoszeniu reklamacji preferowanego sposobu i trybu realizacji reklamacji, Sprzedający ma prawo do samodzielnego ustalenia trybu i warunków realizacji zgłoszonej reklamacji.

3.5.8 W przypadku reklamacji jakościowych oraz nadwyżek ilościowych Kupujący jest zobowiązany wraz ze złożeniem reklamacji zwrócić wyroby będące przedmiotem reklamacji.

3.5.9 Złożenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty należności w terminie oznaczonym na fakturze, obejmującej daną dostawę.

3.6 Fakturowanie

3.6.1 Dostawy wyrobów będą następować na podstawie dokumentów DS lub faktur lub innych dokumentów sprzedażowych i magazynowych z obiegu dokumentów firmy MK Sp z o.o.

W sytuacjach awaryjnych Sprzedający zastrzega sobie możliwość wydawania towarów na podstawie Dokumentów Załadunkowych.

3.6.2 Kupujący zobowiązuje się do potwierdzania listów przewozowych przewoźnikom (pieczątka firmy, czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru towaru oraz data i godzina otrzymania towaru) w formie pisemnej na dokumentach papierowych, jak i w postaci cyfrowej na dokumentach miejsc wynikających z zamówień Kupującego.

3.7  W przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami w stosunku do Sprzedającego lub ma przekroczony limit kredytowy udzielony przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień, do czasu pełnego uregulowania zaległych należności wraz z odsetkami i ewentualnymi kosztami wezwań do zapłaty.

3.8 Sprzedający zastrzega, ze w przypadku nieuregulowania faktury do 60 dnia po terminie płatności, należność taka zgodnie ze stosowanymi zasadami bezpieczeństwa należności Sprzedającego, zostanie przekazana do windykacji wyspecjalizowanemu podmiotowi.

3.9 Depozyt

3.9.1 Jeżeli Kupujący nie może odebrać kupionego towaru w terminie opisanym w p. 3.3. może skorzystać z usługi depozytu. Przez depozyt rozumie się przechowanie towaru należącego do Kupującego na terenie magazynu Sprzedającego przez czas ustalony przez obie strony.

3.9.2 Korzystając z depozytu powyżej czternastu dni od daty wystawienia faktury Kupujący jest obowiązany uiścić opłatę w wysokości równowartości w złotych kwoty 25 Euro netto plus podatek od towarów i usług za każdy rozpoczęty miesiąc za jedno miejsce paletowe o ile osobne ustalenia nie stanowią inaczej. Kwota w Euro przeliczana będzie na złotówki według średniego kursu Euro w NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT.

3.9.3 W razie nie odebrania przez Kupującego towaru z magazynu Sprzedającego w ustalonym terminie, Sprzedający ma prawo naliczać za składowanie opłatę w wysokości wskazanej w pkt 3.9.2 przedmiotowych ogólnych warunków sprzedaży. Z chwilą gdy tak ustalone koszty magazynowania osiągną wartość zakupionego towaru, a Kupujący nie odbierze tego towaru z magazynu, to w takim przypadku towar ten staje własnością Sprzedającego z zaliczeniem jego wartości na należności wynikające z kosztów magazynowania.

4. Ceny

4.1 Ceny katalogowe towarów zawarte w Cennikach krajowym bądź międzynarodowym, określone są jako kwoty w polskich złotych lub Euro i są cenami netto (nie zawierające podatku VAT) loco magazyn Sprzedającego.

4.2 Sprzedaż następuje wg cen podanych w cennikach, obowiązujących w dniu sprzedaży lub wg cen z oferty Sprzedającego lub cen zawartych w innych odrębnych umowach handlowych, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

5. Warunki płatności

5.1. Płatności dokonywane są w walucie określonej na fakturze, według terminu określonego na fakturze gotówką lub przelewem na konto wskazane na fakturze lub gotówką w kasie Sprzedającego.

5.2. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego lub dzień wpłaty należnej kwoty do kasy Sprzedającego.

5.3. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą, zobowiązany jest do zapłaty odsetek zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych /Dz. U. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm./. Sprzedający zastrzega sobie prawo zaliczenia najbliższej zapłaty Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek, a następnie na poczet najdawniej wymaganej należności, niezależnie od wskazań Kupującego w tym zakresie. Kupujący zobowiązuje się umieszczać na przelewach numer, który znajduje się na fakturze pod pozycją „numer ewidencyjny płatnika”.

5.4. W przypadku, gdy zapłata nie została uiszczona w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia.

5.5. Sprzedający, w przypadku transakcji z odroczonym terminem płatności, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu kredytowego, tj. ograniczenia wartości realizowanych zamówień. Limit kredytowy uzależniony jest od wyników handlowych Kupującego, wywiązywania się z zobowiązań płatniczych oraz sytuacji finansowej Kupującego wynikającej z dokumentów przedstawionych Sprzedającemu.

5.6. W przypadku zamiaru kupna towaru z odroczonym terminem płatności, Kupujący na wezwanie Sprzedającego zobowiązany jest do przedstawienia swoich dokumentów finansowych, a w szczególności: rachunku zysku i strat oraz bilansu za ostatni rok, najnowszego sprawozdania F01 lub ostatnio złożonej deklaracji PIT* (zeznanie roczne). Kupujący zobowiązany jest również do dostarczenia listy osób upoważnionych do wystawiania zamówień, odbierania towaru, podpisywania DS. i innych dokumentów sprzedażowych oraz  faktur .

5.7. W przypadku gdy transakcje objęte niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży są ubezpieczone przez Sprzedającego, to przy braku zapłaty ze strony Kupującego za sprzedany towar Sprzedający ma prawo uruchomić wszelkie procedury wynikające z wyżej wymienionego ubezpieczenia , bez względu na koszty, które mogą obciążać Kupującego.

Sprzedający może zażądać od Kupującego niezwłocznej zapłaty ceny (przed zastrzeżonym terminem), jeżeli Kupujący stał się niewypłacalny albo gdy zabezpieczenie udzielone przez Kupującego straciło ważność lub wartość.

5.8 W przypadku realizacji zamówień elementów katalogowych nie magazynowych i elementów nietypowych na rzecz Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w uzgodnionej wysokości do ceny, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, chyba , ze odrębne ustalenia stanowią inaczej. W przypadku nieodebrania przez Kupującego  towaru wyprodukowanego na takie zlecenie wpłacona zaliczka zostaje zaliczona na poczet kary umownej z tytułu braku finalizacji transakcji a Kupującemu jest przesyłana nota obciążeniowa z tego tytułu oraz faktura korygująca transakcję, która nie została zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6.Prawa własności

6.1Własność wyrobów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całej ceny sprzedaży przez Kupującego.

Z chwilą wydania Kupującemu wyrobów, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary z nimi związane oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

6.2  Do czasu przejścia własności Kupujący zobowiązany jest:

6.2.1.Oznakować wydane mu wyroby objęte zastrzeżeniem prawa własności, aby możliwa była ich identyfikacja jako własności Sprzedawcy;

6.2.2.Zabezpieczyć wyroby objęte zastrzeżeniem prawa własności przed utratą lub uszkodzeniem;

6.3  W przypadku zajęcia wyrobów objętych zastrzeżeniem własności, obciążenia ich zastawem skarbowym, objęcia Kupującego postępowaniem upadłościowym lub naprawczym, Kupujący zobowiązany jest wykazać właściwym organom, iż własność wyrobów jest zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o wyżej opisanych postępowaniach toczących się w odniesieniu do majątku Kupującego, przesyłając Sprzedawcy kopie stosownych dokumentów.

6.4  Sprzedawca może w każdym czasie zażądać od Kupującego zwrotu wyrobów objętych zastrzeżeniem własności i odpowiedniego wynagrodzenia za ich zużycie lub uszkodzenie.

7. Prawa własności materiałów reklamowo – ekspozycyjnych

7.1 Wszystkie materiały reklamowo-ekspozycyjne przekazane przez Sprzedającego Kupującemu podlegają niezwłocznemu zwrotowi z chwilą wstrzymania współpracy handlowej. Jako wstrzymanie współpracy przyjmuje się:

a) brak transakcji handlowych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na przestrzeni 6–ciu miesięcy,

b) brak chociażby częściowej zapłaty za wcześniej zakupione przez Kupującego towary przez okres 60 dni od dnia wymagalności tych należności,

c) skierowanie przez Sprzedającego do dochodzenia na drodze postępowania sądowego lub windykacyjnego niezapłaconych przez Kupującego należności, poprzez wystosowanie do Kupującego wezwania do zapłaty

7.2 W przypadku gdy przekazane materiały reklamowo-ekspozycyjne nie nadają się do dalszego wykorzystania, wówczas Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty kwoty równej cenie wytworzenia /zakupu danego materiału reklamowo-ekspozycyjnego  Sprzedającemu, według wartości podanej przez Sprzedającego.

7.3 W przypadku, gdy materiały reklamowo – ekspozycyjne dotyczą asortymentów, które zostały wycofane z oferty Sprzedającego lub podlegają wycofaniu, Kupujący zobowiązany jest do ich przekazania do Sprzedającego na zasadach ustalonych pomiędzy stronami.

8. Klauzula siły wyższej

8.1. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę Kupującego powstałą na skutek okoliczności, nie leżące po stronie Sprzedającego. Do zdarzeń tych należą: m. in. wojna, embarga, kataklizmy, klęski żywiołowe, strajki, związane z tym nieprzewidziane trudności komunikacyjne, opóźnienia dostaw spowodowane nieprzewidywalnym zawieszeniem lub wstrzymaniem działalności produkcyjnej i handlowej Sprzedającego, będących przedmiotem sprzedaży, jego niewypłacalności lub upadłości. Sprzedający również nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone Kupującego.

9. Oferty

9.1 Oferta przedstawiona przez Sprzedającego może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń. Przedstawienie oferty nie wyklucza negocjacji, których celem jest ustalenie ostatecznej wersji oferty

9.2 W związku z postanowieniami pkt. 9.1 wszelkie pisemne zmiany do oferty Sprzedającego traktowane będą jako przedstawienie nowej oferty.

9.3 Warunki zawarte w ofertach Sprzedającego mogą ulegać zmianom.

9.4 Złożone przez Sprzedającego oferty obowiązują przez 30 dni od daty wystawienia, chyba, że oferta stanowi inaczej.

9.5 Dokumenty związane z ofertami Sprzedającego objęte są  zastrzeżeniem własności. Nie mogą one zostać udostępnione osobom postronnym lub użytkowane dla innych celów.

10. Inne

10.1. Koszt opakowania wliczony jest w cenę towaru i nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane z dodatkowym niestandardowym pakowaniem oraz oznakowaniem ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedający zadecyduje inaczej.

10.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, tolerancji i ulepszeń oferowanych wyrobów, w tym również zmian/ulepszeń materiałów opakowaniowych.

10.3. Sprzedający jednocześnie oświadcza, że szczegółowa i aktualna informacja wystarczająca do prawidłowego i pełnego korzystania z towarów objętych umowami sprzedaży zawieranych przez MK Sp. z o.o., którą to informację

należy udostępnić wszystkim kupującym, a w szczególności konsumentom, zawarta jest na stronie internetowej www.mkzary.pl .

10.4. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, będą rozstrzygać sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10.5. Wszelkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.6 Prawem właściwym dla oceny ogółu stosunków wynikających z przedmiotowych ogólnych warunków sprzedaży oraz wszelkich transakcji zawieranych na ich podstawie jest zawsze prawo polskie.

10.7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

11. Postanowienie końcowe

Powyższe warunki zostały podane do wiadomości Kupującego. Strony wyrażają zgodę na włączenie warunków do treści zawartej umowy, co potwierdzają poprzez złożenie podpisów pod jednym z n/w dokumentów, tj. fakturą, umową, dokumentem DS  i/lub dokumentem załadunkowym i/lub innym dokumentem sprzedażowym znajdującym się w obiegu dokumentów firmy MK Sp z o. zarówno pisemnie na dokumentach papierowych jak i elektronicznie na dokumentach w takiej postaci.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0