Ogólne warunki sprzedaży

Właściwości systemów

Certyfikat CE

Wszystkie Systemy Kominowe produkowane przez MK Systemy Kominowe są oznakowane znakiem CE. 

Oznaczenie/Oznakowanie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej

Oznakowanie CE dla kominów ze stali nierdzewnej jest dokonane według systemu oceny 2+.Zgodnie z tym systemem, producent ma obowiązek przeprowadzić kompletne badania wstępne komina w laboratorium, a ponadto jednostka certyfikowana:

* Co roku sprawdza, czy wyprodukowany wyrób jest takiej samej jakości, co wyrób badany.
* Przeprowadza kontrolę jakości procesu produkcji, aby upewnić się, czy proces ten spełnia wymagania CE, określone w Zakładowej Instrukcji Kontroli Produkcji.

ZNAK CE dla komina ze stali nierdzewnej może być przyznany wyłącznie przez jednostkę certyfikowaną – w przypadku MK Systemy Kominowe jest to instytut MPA w Niemczech http://www.mpanrw.eu/

Każdy parametr oznaczenia komina powinien być w klasie co najmniej równej klasie żądanej dlaurządzenia grzewczego, które komin obsługuje, albo powinien być wyższej klasy zgodnie zponiższą kolejnością:

– T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 > T080;

– P > N;

– W3 > W2 > W1;

– D3 > D2 > D1;

– W > D pod takim samym obciążeniem korozyjnym;

– Gxx > Oxx;– xx (niska) > xx (wysoka);

gdzie

  • T to klasa temperatury– Prawidłowość doboru materiału konstrukcyjnego komina zależna jest od rodzaju paliwa oraz typu urządzenia grzewczego (urządzenia klasy B lub C). Przed przystąpieniem do doboru materiału konstrukcyjnego na konstrukcję komina projektant powinien wnikliwie przeanalizować typ i rodzaj urządzenia grzewczego przewidziany do zamierzonego zastosowania. Pozwoli to na dobór klasy temperaturowej komina zależnej od temperatury spalin w trakcie eksploatacji urządzenia grzewczego. Klasy temperaturowe kominów są określone w wymaganiach normy PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne. Wyróżniamy następujące klasy: T80-T140 – klasa niskotemperaturowa, T160-T400 – klasa średniotemperaturowa i T450-T600 – klasa wysokotemperaturowa.

Systemy kominowe produkowane przez MK Systemy Kominowe posiadają najwyższą klasę temperaturową T450-T600

  • P to klasa nadciśnienia
  • N to klasa podciśnienia- W zależności od charakteru pracy wyróżnia się  kominy pracujące:

– w podciśnieniu – klasa N – pracujące przy ciągu naturalnym i odprowadzające spaliny z urządzeń z otwartą komorą spalania – urządzenia grzewcze typu B;

– w nadciśnieniu – klasa P – urządzenia grzewcze z zamkniętą komorą spalania typu Turbo lub urządzenia kondensacyjne wyposażone w wentylator.

 MK Systemy Kominowe posiadają w ofercie systemy do pracy zarówno w nadciśnieniu jak i podciśnieniu. 

  • W to mokre warunki robocze
  • D to suche warunki robocze- zwane odpornością na działanie kondensatu dzielą się na kominy pracujące w stanie mokrym (gdy jest możliwe występowanie kondensacji w przewodzie kominowym, dotyczy to szczególnie kominów w klasie T80-T160) oraz kominy pracujące w suchym trybie (klasy temperaturowe T200-T600).

MK Systemy Kominowe posiadają w ofercie systemy do pracy zarówno na mokro- z uszczeką jak i na sucho.

  • O to bez odporności na pożar sadzy;
  • G to z odpornością na pożar sadzy– kominy odporne na pożar sadzy oznaczone są klasą G (temperatura pożaru sadzy powyżej 1000°C) i kominy nieodporne na pożar sadzy oznaczone klasą O.

MK Systemy Kominowe posiadają w ofercie również systemy odporne na pożar sadzy.

  • xx to odstęp od materiałów palnych- wyrazony w cyfrach np 50. Oznacza, ze odłegłość od materiałów palnych powinna wynosić co najmniej 50 mm.

Your compare list

Compare
Usuń wszystkie
Porównaj
0